октомври 15, 2017

Описание на проекта

Училищата са все още в ранен етап на възприемане на иновативните 3D технологии. 3D печатът предоставя функции, които могат да революционизират образованието. Сред тези функции са:

1) Предоставяне на учителите на триизмерни визуални помощни средства, които да използват в класната стая, особено при илюстриране на трудни за разбиране концепции.

2) 3D принтерите позволяват на учителите по-лесно да концентрират интереса на учениците в сравнение с обичайното показване на картинно изображение на обектите.

3) Подобряване на практическото обучение и ученето чрез правене. Използвайки технологията на прототипи, учениците ще могат да произвеждат реалистични мини-модели.

4) Предоставя повече интерактивни дейности в клас. По биология, например, учителите могат да създадат 3D модел на човешкото сърце, глава, скеле и т.н., за да запознаят учениците с човешкото тяло.

Имайки предвид всички тези характеристики, 3D печатът притежава някои обещаващи иновации, които определено ще спомогнат за формирането на продуктивен образователен опит.

Основната цел на проекта 3D за професионалните училища е да създаде цялостна учебна програма за 3D моделиране и модули за обучение в професионалните училища, които ще включват пет основни принципи на дизайна (адаптиране, стратегия, резултати от обучението, оценяване и валидиране).

Целева група на проекта 3D за професионалните училища са учители по професионално обучение и  други обучители от сферите биология и медицина, електроника, индустриална автоматизация, машини, мехатроника и др..

Крайни бенефициенти са:

1) Преподаватели в сферата на професионалното образование (учители от професионални училища, преподаватели от професионални колежи, преподаватели в центрове за обучение на възрастни, инструктори от промишлени организации).

2) Ученици от професионални училища и колежи (вкл. напр. по биология и медицина, електроника, промишлена автоматизация, машини, мехатроника и др.)

3) Индивидуални обучаеми, които биха искали да научат и да практикуват 3D проектиране, моделиране и технология за печат.

Целите на проекта 3D за професионалните училища са:

– Разработване на учебна програма за 3D моделиране с модули за обучение в съответствие с принципите на ECVET за професионалните училища;

– Провеждане на пилотни обучения (с участието на най-малко 200 учители от професионални училища, преподаватели от професионални колежи, преподаватели в центрове за обучение на възрастни, и инструктори от промишлени организации) в Турция, Португалия, Сърбия и Великобритания въз основа на тези материали;

– Допринасяне за увеличаване на осведомеността и подкрепа на мисията на CEDEFOP за идентифициране и предвиждане на бъдещите нужди от умения;

– Изготвяне на Наръчник „3D за професионалните училища“ с практически съвети за учители от професионалните училища (вкл. напр. по биология и медицина, електроника, индустриална автоматизация, машини, мехатроника, дизайн и др.) като допълнителен резултат от проекта, с цел многократно и безплатно последващо използване след края на проекта.

– Подкрепа за създаване и утвърждаване на механизъм за оценка на квалификацията (EQAVET инструмент за контрол) в Турция, Португалия, Сърбия и Великобритания, с цел възможност за надеждна проверка на декларираното качество на образованието.

– Изготвяне на портфолио в рамките на ЕС за предлагане на 3D дизайн, моделиране и печатни услуги при професионалното обучение

– Прилагане по възможност на процедура за акредитация на учебната програма за 3D моделиране и модулите за обучение

– Подкрепа за приоритета за развитието на професионални умения предвид нуждите на пазара на труда съгласно стратегията „Европа 2020“.